آیین نامه ها، قوانین و فرم ها

منشور حقوق دانشجویی

اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی

آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

سياست‌هاي راهبردي اسلامي شدن دانشگاه‌ها

آیین نامه شورای اسلامی شدن مراکز آموزش عالی

برگه درخواست صدور مجوز برنامه های فرهنگی

تشکلهای اسلامی

قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

 اساسنامه اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

آیین نامه اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

شوراهای صنفی

آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور

شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور

 

کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی

آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

آیین نامه برنامه های موسیقیایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

نشریات دانشجویی

قانون مطبوعات

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

فرم درخواست صدور مجوز نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اردوهای دانشجویی

اهداف و سياست‌هاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانش‌آموزي و دانشجويي

دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

کرسی های آزاداندیشی

آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

جشن دانش آموختگی

دستورالعمل آیین جشن دانش آموختگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

به بالای صفحه بردن