اطلاعیه شماره ۲ انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات

اطلاعیه شماره۲ انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات انتخابات مديران مسئول نشريات دانشجويي دانشگاه صنعتی امیرکبیر  باهدف برگزيدن نمايندگان عضو کميته ناظر و نمايندگان ايشان

ادامه